本谱导航
Netor族谱总列表
Netor直通车
族谱赞助
相关族谱
1/17页 1 2 316 17 向后>>
张姓  张永富(邳州)族谱

族谱介绍

    堂号:百忍堂,祖籍山西,现江苏省邳州市。
  弁日(五修族谱,1993.11)
  我邳张氏邑之望族也上稽远祖肇自轩辕第五子辉封于张逐为我国张姓之始祖后世繁衍渐昌渐炽分者处几遍环宇秦汉以来代出贤哲唐宋之际不乏名从人以年淹代远支脉难寻移从无常宗派莫辨为其后者虽应避数典忘祖之讥然亦惩攀援依附之戒因而我张氏家乘只自迁居艾山前之始祖起据先人留言一世祖失讳于明初自山西洪同县迁居邳北艾山前家资富有积德为善称一方之善士寿终葬于洪福山阳沂河西畔墓地适当重建新城东门地址建城时人多纷乱漫无纪律拆房平墓迷失无考一世祖生一子讳开天十五岁娶妻马民即二世祖妣时当家门鼎盛奋志读书才高思敏视掇青紫如拾芥不意偶遇相士谓其将来富而多子但必为两姓之祖二世开祖闻而信之即弃诗书离家园东去授贤镇赘于冯姓自此以后开祖谊高念旧往还轮居两姓之家冯氏生八子随母姓冯嗣续较繁开租原配马氏祖妣生三子寿福禄福祖守居艾山前禄租迁居苍山子寿祖居张庄生九子长房公字容直二房正字容端三房仪字容止四房字钦容肃五房安字容静六房仁字容德七房严字容庄八房敬字容恭九房厚字容重此九房祖墓均在张庄西南滩枣林子所有后代分莹各有碑记独二房容端二子之墓则在张庄前此后遂分东西两莹东莹后嗣分居岗子者其莹墓由廷植廷仪廷法廷文奉祀西莹后嗣在官庄者其莹有廷威廷相奉祀自此以后分居与迁居者各有本房本支奉祀福祖所生三子长房明字耀光二房月字耀华三房亮字耀远均葬艾山前分居与迁居者按房支承续禄祖所生三子长房臣字殿忠二房卿字殿才三房宦字殿英均葬苍山子禄祖曾孙居山阳之裔修建邳城时占毛基夺田园逼迁分散只有一家仍居苍山子守墓奉祀综览旧存谱序与庙碑记载自二世祖讳开天随一世祖迁至艾山前奠居迄今时历五百余年朝经明清民国与当今四代乾隆三十四年创建宗祠后利经三修谱经五续后世子孙之怀祖德报先泽者不亦虔诚乎惟四叙之谱由于环境干扰条件较差匆促成谱未臻完备不独纸张粗糙字多舛讹且于房支犹有遗漏未获全美小无遗憾又兼祠宇倾圮庙碑残毁木主散弃先灵无依零落如斯谁不怆然因念我张氏子孙在云诡波谲风翻浪滚五百馀年之历史长河甲屡经沧桑迭遭兵燹而我所有房支后嗣苗裔犹能瓜瓞绵延绳绳不替者岂非先入之隆德丰功有足以裕后者乎兴感至此不禁光前之思油然而生报本之念悠然而起因此传友等亦慨然以续家谱修祖莹修宗祠为已任逐邀同各房支各村族人代表计议商讨续谱修基修祠事宜几经研讨均以为当务之机宜先续家谱盖因分居各地族人乱起各字班辈错乱尊卑倒置实乖亲亲睦族之义急须遵照世系续明皑穆自此以后所有各房各支各地各村族人再有新生子女必须按照总谱排班字命名不许另立班字背离祖训如此则尊卑不紊班辈分明使后世子孙知其本而识其未敬其先而爱其后一阅谱录则有木本水源之思起慎终追远之念民德之厚世凤之敦亦将系于斯欤今二三两世在艾山前之祖莹业已修建完成在张庄宗祠亦修整告竣时值族谱付印之际同序于余余自揣年残才疏不学无文恐不足以衙扬找无人之隆德丰功于万一然后嗣之责义不容辞爱述颠未聊作弁言亦借申寸草报春之意焉耳
  油房十四世孙洪恩敬撰
  
  
  
  
网同族谱号:1363
张永富--江苏邳州
族谱世系树
本谱共5代
纪念园区 | 族谱留言 | 族谱讨论
本谱由Netor用户【zhyf74】建立并维护

注册|登录|帮助|快捷
关于NETOR | 招聘信息 | 联系邮箱 | 策略联盟
Copyright (C)2000-2024 netor.net.All Rights Reserved
版权所有 Netor网同纪念 客服电话:400-088-0131 微信:15011475923 微博:关注Netor纪念
沪ICP备17033281号 上海圣晏网络技术有限公司